Фондация „Вяра“ партньор по Проект № BG05M2OP001-3.025-0002-S01, „ЕДИННИ В МНОГООБРАЗИЕТО СИ“ на СУ „Петко Рачев Славейков“ -Трявна, с финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелектуален растеж“ 2014-2020 г. . . . . Мярка 1 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малки населени места и в труднодостъпни райони в общини Дряново и Трявна” от Стратегия за водено от общностите за местно развитие на МИГ „Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана“ 

Обява подбор на персонал по документи  може да се свалите тук

За повече информация посетете сайта на Фондация "ВЯРА"

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ“ ГРАД ТРЯВНА

в качеството си на бенефициент по  проект BG05M2OP001-3.025-0002-С01 , „ЕДИННИ В МНОГООБРАЗИЕТО СИ"

Мярка 1 „Осигуряване при достъп до качествено образование в малките населени места и в труднодостъпните райони в общините Дряново и Трявна” от Стратегия за водено от общностно местно развитие на МИГ „Дряново Трявна – в сърцето на Балкана“

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ“ ГРАД ТРЯВНА

  в резултат на това, че е бенефициент по

проект BG05M2OP001-3.025-0002-С01, „ЕДИННИ В МНОГООБРАЗИЕТО СИ“

Мярка 1 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малки населени места и в трудно достъпни райони в общини Дряново и Трявна” от Стратегия за водено от общности местно развитие на МИГ „Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана“

Място и срок за подаване на документи:

Документите за участие в подборката се представят в срок до 30.09.2021 г. в канцеларията на училището на адрес: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 19 всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.

За повече информация на телефон: 0879 260 940

 ОБЯВЯВА

ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ НА КЛУБОВЕ, КАКТО СЛЕДВА:

 1. КЛУБ „АЗ ГОВОРЯ ПРАВИЛНО“ е насочен към работа с деца с говорни дефекти от всички възрастови групи

Степен на образование - више образование; ОКС - минимален степен „професионален бакалавър“ Специалност - „Логопедия“, Проф.квалификация - логопед;

 1. КЛУБ „НЕКА ПРОЧЕТЕМ, ИГРАЕМ И УЧИМ АНГЛИЙСКИ“ е предвиден за работа с ученици от начален етап. Изучаването на английски език ще бъде комбинирано с приложни дейности.

Степен на образование - више образование; ОКС - минимален степен „професионален бакалавър“ Специалност - „НУП с английски език“, Проф.квалификация –начален учител и учител на английски език;

 1. КЛУБ "ПСИХИКА И ЗДРАВЕ" е ориентиран към децата, проявява хиперактивност, апатичност, агресия, насилие, конфликт и асоциално поведение .

Степен на образование - више образование; ОКС - минимален степен „професионален бакалавър“ Специалност - „Психология“, Проф.квалификация - училищен психолог;

 1. КЛУБ „ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ“ „е фокусиран към учениците от начален етап. Клубните дейности ще могат да се запознаят със деца с подходящи хранителни вещества и с тяхното значение за развитие на организма и укрепване на здравето.

Степен на образование - више образование; ОКС - минимален степен „професионален бакалавър“ Специалност - „НУП“, Проф.квалификация –начален учител;

 1. КЛУБ „ЛЕЧЕБНА ФИЗКУЛТУРА“ - е насочен към учениците от всички възрасти, водещи заседнал начин на живот и с произведени от това здравословни проблеми.

Степен на образование - више образование; ОКС - минимален степен „професионален бакалавър“ Специалност - ФВС и физическо възпитание на деца с увредено здраве, Проф.квалификация - учител по ФВС на деца с увредено здраве;

 1. КЛУБ „ХИГИЕНА И ЗДРАВЕ“ е насочен към участниците от всички възрастови групи, живеещи при лоши битови условия и във семейните групи, които нямат потенциал да развиват хигиенни знания и навици.

Степен на образование - више образование; ОКС - минимална степен „професионален бакалавър“ Специалност - Медицина, Проф.квалификация - общопрактикуващ лекар/специална медицина

 1. КЛУБ „БИТ И ТРАДИЦИИ“ е насочен към децата във възрастовата група 5-7 клас, който ще се възползва от изучаването на автентично необходимите фолклори, ежедневни и празнични обичаи в родния край.

Степен на образование - више образование; ОКС - минимален степен „професионален бакалавър“ Специалност - Педагогика за обучение по музика, Проф.квалификация –учител по музика и народно пеене;

 1. КЛУБ „ОПАСНИТЕ ЗАВИСИМОСТИ“ е насочен към превенция при използване на наркотични вещества.

Степен на образование - висше образование; ОКС - минимална степен „професионален бакалавър“ Специалност - Педагогика, Проф.квалификация –учител, Изпитване на работа по програми за превенция на употреба на наркотични вещества;

 1. КЛУБ “КУЛТУРНИ ВРЪЗКИ МЕЖДУ НАРОДИТЕ”- / за ученици в гимназиален етап /

Степен на образование - више образование; ОКС - минимален степен „професионален бакалавър“ Специалност - Педагогика за обучение по чужд език “, Проф.квалификация –учител по чужд език;

 1. КЛУБ „ЧОВЕКЪТ-ЧАСТ ОТ ПРИРОДАТА“ е фокусиран към екологичната култура на подърстващите и е предназначен за учениците във възрастовата група 5-7 клас. Действията в клуба могат да се свържат с формирането на природосъобразен мироглед.

Степен на образование - висше образование; ОКС - минимален степен „професионален бакалавър“ Специалност - Педагогика за обучение по природни науки, Проф.квалификация - учител по естествени науки;

 1. КЛУБ „НЕ НА ВОЙНАТА ПО ПЪТИЩАТА“ е насочен към учениците в гимназиалния етап, на които предстои да се постави вода на МПС.

Степен на образование-ОКС-минимална степен „професионален бакалавър“ Специалност- Методика на обучение по БДП, Проф. Квалификация –учител по БДП, автоинструктор-преподавател

Допълнителни  изисквания за заемане на длъжността:

  1. Да е дееспособно лице;
  2. Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност
  3. Да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата.
  4. Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

Трудов стаж и опит по специалността и опит в предмета на клубните дейности са предимство при избора.

 Кратко описание на длъжността:

 1. Планира, подготвя и реализира клубни дейности, описани в проекта.
 2. Реализира публични прояви на клуба с помощта на партньора по проекта.
 3. Изготвя и отчита пред ръководителя на проекта ежемесечни текстуални отчети за работата в клуба.
 4. Попълва и представя на ръководителя на проекта ежемесечни присъствени листове
 5. Разпределя пропорционално необходимите материали и консумативи за работа в клуба.
 1. Изготвя и представя на ръководителя на проекта заявки за закупуване на материали и консумативи за работа в клуба, съобразно планираното по проекта.
 2. Участва в планираните по проекта дейности
 3. Участва в дейности по популяризиране и публично представяне на проекта.
 4. Създава и поддържа в процеса на работа атмосфера и дисциплина, които благоприятстват и стимулират образователна среда, гарантираща качествено образование и активно социално приобщаване, коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество.
 5. В своята работа е длъжен да не допуска форми на пряка и непряка дискриминация.
 6. Води установената за дейността на клуба документация.
 7. Изпълнява и други задължения, възложени от ръководителя на проекта, свързани с цялостната дейност за реализиране на проекта

 

Фондация „Вяра“ партньор по Проект № BG05M2OP001-3.025-0002-С01, „ЕДИННИ В МНОГООБРАЗИЕТО СИ“ на СУ „Петко Рачев Славейков“ -Трявна, с финансовaта помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелектуален растеж“ 2014-2020, Мярка 1 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малки населени места и в трудно достъпни райони в общини Дряново и Трявна” от Стратегия за водено от общности за местно развитие на МИГ „Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана“ 

Обява подбор на пресонал по документи може да се свалите тук

За повече информация посетете сайта на Фондация "ВЯРА"

Модно ревю и проектиране на компютърно моделиране за Световния ден на рециклиране, 18 март 2021 г.

Децата от първи „а“, третият и четвъртият клас се включват в оригиналната инициатива за Световния ден за рециклиране. Тя е част от проект „Партньорство за красива и чиста България“ и Програма_Място България по иницирана на сдружение BG Бъди Активен!

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image