Обява за подбор на ръководител на клуб

Фондация „Вяра“ партньор по Проект № BG05M2OP001-3.025-0002-S01, „ЕДИННИ В МНОГООБРАЗИЕТО СИ“ на СУ „Петко Рачев Славейков“ -Трявна, с финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелектуален растеж“ 2014-2020 г. . . . . Мярка 1 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малки населени места и в труднодостъпни райони в общини Дряново и Трявна” от Стратегия за водено от общностите за местно развитие на МИГ „Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана“ 

Обява подбор на персонал по документи  може да се свалите тук

За повече информация посетете сайта на Фондация "ВЯРА"

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image