Обява за подбор на ръководители

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ“ ГРАД ТРЯВНА

  в резултат на това, че е бенефициент по

проект BG05M2OP001-3.025-0002-С01, „ЕДИННИ В МНОГООБРАЗИЕТО СИ“

Мярка 1 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малки населени места и в трудно достъпни райони в общини Дряново и Трявна” от Стратегия за водено от общности местно развитие на МИГ „Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана“

Място и срок за подаване на документи:

Документите за участие в подборката се представят в срок до 30.09.2021 г. в канцеларията на училището на адрес: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 19 всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.

За повече информация на телефон: 0879 260 940

 ОБЯВЯВА

ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ НА КЛУБОВЕ, КАКТО СЛЕДВА:

 1. КЛУБ „АЗ ГОВОРЯ ПРАВИЛНО“ е насочен към работа с деца с говорни дефекти от всички възрастови групи

Степен на образование - више образование; ОКС - минимален степен „професионален бакалавър“ Специалност - „Логопедия“, Проф.квалификация - логопед;

 1. КЛУБ „НЕКА ПРОЧЕТЕМ, ИГРАЕМ И УЧИМ АНГЛИЙСКИ“ е предвиден за работа с ученици от начален етап. Изучаването на английски език ще бъде комбинирано с приложни дейности.

Степен на образование - више образование; ОКС - минимален степен „професионален бакалавър“ Специалност - „НУП с английски език“, Проф.квалификация –начален учител и учител на английски език;

 1. КЛУБ "ПСИХИКА И ЗДРАВЕ" е ориентиран към децата, проявява хиперактивност, апатичност, агресия, насилие, конфликт и асоциално поведение .

Степен на образование - више образование; ОКС - минимален степен „професионален бакалавър“ Специалност - „Психология“, Проф.квалификация - училищен психолог;

 1. КЛУБ „ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ“ „е фокусиран към учениците от начален етап. Клубните дейности ще могат да се запознаят със деца с подходящи хранителни вещества и с тяхното значение за развитие на организма и укрепване на здравето.

Степен на образование - више образование; ОКС - минимален степен „професионален бакалавър“ Специалност - „НУП“, Проф.квалификация –начален учител;

 1. КЛУБ „ЛЕЧЕБНА ФИЗКУЛТУРА“ - е насочен към учениците от всички възрасти, водещи заседнал начин на живот и с произведени от това здравословни проблеми.

Степен на образование - више образование; ОКС - минимален степен „професионален бакалавър“ Специалност - ФВС и физическо възпитание на деца с увредено здраве, Проф.квалификация - учител по ФВС на деца с увредено здраве;

 1. КЛУБ „ХИГИЕНА И ЗДРАВЕ“ е насочен към участниците от всички възрастови групи, живеещи при лоши битови условия и във семейните групи, които нямат потенциал да развиват хигиенни знания и навици.

Степен на образование - више образование; ОКС - минимална степен „професионален бакалавър“ Специалност - Медицина, Проф.квалификация - общопрактикуващ лекар/специална медицина

 1. КЛУБ „БИТ И ТРАДИЦИИ“ е насочен към децата във възрастовата група 5-7 клас, който ще се възползва от изучаването на автентично необходимите фолклори, ежедневни и празнични обичаи в родния край.

Степен на образование - више образование; ОКС - минимален степен „професионален бакалавър“ Специалност - Педагогика за обучение по музика, Проф.квалификация –учител по музика и народно пеене;

 1. КЛУБ „ОПАСНИТЕ ЗАВИСИМОСТИ“ е насочен към превенция при използване на наркотични вещества.

Степен на образование - висше образование; ОКС - минимална степен „професионален бакалавър“ Специалност - Педагогика, Проф.квалификация –учител, Изпитване на работа по програми за превенция на употреба на наркотични вещества;

 1. КЛУБ “КУЛТУРНИ ВРЪЗКИ МЕЖДУ НАРОДИТЕ”- / за ученици в гимназиален етап /

Степен на образование - више образование; ОКС - минимален степен „професионален бакалавър“ Специалност - Педагогика за обучение по чужд език “, Проф.квалификация –учител по чужд език;

 1. КЛУБ „ЧОВЕКЪТ-ЧАСТ ОТ ПРИРОДАТА“ е фокусиран към екологичната култура на подърстващите и е предназначен за учениците във възрастовата група 5-7 клас. Действията в клуба могат да се свържат с формирането на природосъобразен мироглед.

Степен на образование - висше образование; ОКС - минимален степен „професионален бакалавър“ Специалност - Педагогика за обучение по природни науки, Проф.квалификация - учител по естествени науки;

 1. КЛУБ „НЕ НА ВОЙНАТА ПО ПЪТИЩАТА“ е насочен към учениците в гимназиалния етап, на които предстои да се постави вода на МПС.

Степен на образование-ОКС-минимална степен „професионален бакалавър“ Специалност- Методика на обучение по БДП, Проф. Квалификация –учител по БДП, автоинструктор-преподавател

Допълнителни  изисквания за заемане на длъжността:

  1. Да е дееспособно лице;
  2. Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност
  3. Да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата.
  4. Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

Трудов стаж и опит по специалността и опит в предмета на клубните дейности са предимство при избора.

 Кратко описание на длъжността:

 1. Планира, подготвя и реализира клубни дейности, описани в проекта.
 2. Реализира публични прояви на клуба с помощта на партньора по проекта.
 3. Изготвя и отчита пред ръководителя на проекта ежемесечни текстуални отчети за работата в клуба.
 4. Попълва и представя на ръководителя на проекта ежемесечни присъствени листове
 5. Разпределя пропорционално необходимите материали и консумативи за работа в клуба.
 1. Изготвя и представя на ръководителя на проекта заявки за закупуване на материали и консумативи за работа в клуба, съобразно планираното по проекта.
 2. Участва в планираните по проекта дейности
 3. Участва в дейности по популяризиране и публично представяне на проекта.
 4. Създава и поддържа в процеса на работа атмосфера и дисциплина, които благоприятстват и стимулират образователна среда, гарантираща качествено образование и активно социално приобщаване, коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество.
 5. В своята работа е длъжен да не допуска форми на пряка и непряка дискриминация.
 6. Води установената за дейността на клуба документация.
 7. Изпълнява и други задължения, възложени от ръководителя на проекта, свързани с цялостната дейност за реализиране на проекта

 

ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ПСИХОЛОГ - за осъществяване на индивидуална консултация на родителите, с цел подкрепа на семействата и приобщаване към училищния живот и проектните дейности.

Степен на образование – висше образование; ОКС – минимална степен „професионален бакалавър“ Специалност – „Психология“, Проф.квалификация – училищен психолог;

Допълнителни  изисквания за заемане на длъжността:

 1. Да е дееспособно лице;
 2. Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност
 3. Да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата.
 4. Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

Трудов стаж и опит по специалността и професионален опит са предимство при избора.

Кратко описание на длъжността:

 1. Планира, подготвя и реализира дейности, описани в проекта.
 2. Изготвя и отчита пред ръководителя на проекта ежемесечни текстуални отчети за работата си.
 3. Попълва и представя на ръководителя на проекта ежемесечни присъствени листове.
 4. Разпределя пропорционално необходимите материали и консумативи за работа.
 5. Изготвя и представя на ръководителя на проекта заявки за закупуване на материали и консумативи за работа, съобразно планираното по проекта.
 6. Участва в планираните по проекта дейности
 7. Участва в дейности по популяризиране и публично представяне на проекта.
 8. Създава и поддържа в процеса на работа атмосфера и дисциплина, които благоприятстват и стимулират образователна среда, гарантираща качествено образование и активно социално приобщаване, коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество.
 9. В своята работа е длъжен да не допуска форми на пряка и непряка дискриминация.
 10. Води установената за дейността документация.
 11. Изпълнява и други задължения, възложени от ръководителя на проекта, свързани с цялостната дейност за реализиране на проекта

Длъжностите се заемат чрез сключване на трудов договор по Кодекса на труда на непълен работен ден. С одобреният кандидат се сключва трудов договор за период, съгласно предвидения план – график за изпълнение на дейностите по проекта. Заплащането се определя според „Стандартна таблица за допустимия размер на почасовото възнаграждение на лицата, наети във връзка с изпълнението на проекти по процедура BG05M2OP001-3.013 МИГ „Дряново - Трявна – в сърцето на Балкана“.

Начин за провеждане на подбора:

Подбор по документи – проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 10-дневен срок от изтичане срока на обявлението.

Счетоводителят  на проекта  преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи. На базата на представените документи се класират лицата, които ще заемат съответните длъжности, като за работата си съставя протокол. Предлага на Директора на училището сключване на договори с класираните лица.

Длъжностите се заемат чрез сключване на трудов договор по Кодекса на труда на непълен работен ден. С одобреният кандидат се сключва трудов договор за период, съгласно предвидения план – график за изпълнение на дейностите по проекта. Заплащането се определя според „Стандартна таблица за допустимия размер на почасовото възнаграждение на лицата, наети във връзка с изпълнението на проекти по процедура BG05M2OP001-3.013 МИГ „Дряново - Трявна – в сърцето на Балкана“ .

Необходими документи:

 1. Заявление до Ръководителя на проекта по образец  за участие в подбора
 2. Професионална автобиография /CV/ по образец
 3. Копие на дипломата за завършено образование и квалификация по специалността.
 4. Копия на други документи, доказващи допълнителни квалификации, специализации и компетентности на кандидата  или препоръки, които са в негова полза – чужд език, компютърна грамотност, музика, спорт.
 5. Копие на трудовата книжка, доказваща наличието на трудов стаж и професионален опит
 6. Декларация от лицето, че е дееспособно лице и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност по образец

Всички образци на документите за участие в конкурсната процедура са достъпни на

интернет страницата на СУ“Петко Рачев Славейков“ гр. Трявна, на адрес: https://sou-tryavna.info

 

 

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image