Обява за подбор на персонал по проект "Единни в многообразието си"

Фондация „Вяра“ партньор по Проект № BG05M2OP001-3.025-0002-С01, „ЕДИННИ В МНОГООБРАЗИЕТО СИ“ на СУ „Петко Рачев Славейков“ -Трявна, с финансовaта помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелектуален растеж“ 2014-2020, Мярка 1 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малки населени места и в трудно достъпни райони в общини Дряново и Трявна” от Стратегия за водено от общности за местно развитие на МИГ „Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана“ 

Обява подбор на пресонал по документи може да се свалите тук

За повече информация посетете сайта на Фондация "ВЯРА"

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image