Стипендии

Настоящите правила са изготвени въз основа на ПМС № 328/21.12.2017 г. Обн. в ДВ бр.103 от 28.12.2017 г .; изм. и доп., в бр.12 от 08.02.2019 г., в сила от 08.02.2019 г. и в изпълнение на № РД-04-28/21.09.2022 г., утвърдени със заповед № РД-04-46/03.10.2022 г. на директора на училището и влизат в сила от началото на учебната 2022/2023 година.

 

 Правила за отпускане на стипендии: Виж тук

 Приложения: Свали тук

 

Стипендии

Заповед на директора за определяне на комисия, за определяне на учениците имащи право на стипендия през учебната 2022/2023 година.

Предложение на комисията за отпускане на стипендии през I учебен срок за учебната 2022/2023 година:

Заповед на директора:


Настоящите правила са изготвени въз основа на ПМС № 328/21.12.2017 г. Обн. в ДВ бр.103 от 28.12.2017 г.; изм. и доп., в бр.12 от 08.02.2019 г., в сила от 08.02.2019 г. и в изпълнение на заповед № РД-04-28/21.09.2022 г., утвърдени със заповед № РД-04-162/09.01.2023 г. на директора на училището и влизат в сила от втория срок на учебната 2022/2023 година.

  Правила за отпускане на стипендии: Виж тук 
Предложение на комисията за отпускане на стипендии през II учебен срок за  учебната 2022/2023 година: 
Заповед на директора: 

 

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image