Обява подбор на ръководител "Хигиена и здраве"

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ“ ГРАД ТРЯВНА

в качеството си на бенефициент по  проект BG05M2OP001-3.025-0002-С01 , „ЕДИННИ В МНОГООБРАЗИЕТО СИ"

Мярка 1 „Осигуряване при достъп до качествено образование в малките населени места и в труднодостъпните райони в общините Дряново и Трявна” от Стратегия за водено от общностно местно развитие на МИГ „Дряново Трявна – в сърцето на Балкана“

 ОБЯВЯВА

ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА РЪКОВОДИТЕЛ НА КЛУБ „ХИГИЕНА И ЗДРАВЕ“

Място и срок за предаване на документите:

Документите за участие в подбора се представят в срок до 19.11.2021 г. в канцеларията на училището на адрес: гр. Трявна, ул.“Ангел Кънчев“ № 19 всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа. 

За повече информация на телефон: 0879 260 940

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image