Административни услуги предоставени от училището

Административни услуги предоставени от училището

Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища
Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища
Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап
Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
Издаване на удостоверение за завършена ПГ
Издаване на диплома за средно образование
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от Iдо VI в училище на чужда държава
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на удостоверение за завършен клас
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image