Реализирани и настоящи проекти

Проект: "Променяйки училища, променяме животи"

Проект: "Променяйки училища, променяме животи"
Програма: Еразъм+
Партньори: институции от Испания /координатор/, Португалия, Гърция, Румъния, Хърватия, България
 
Линк към уебсайта на проекта: www.changingschoolschanginglives.com

Проект "Образование за утрешния ден"

 

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Училището ни работи една група "Дигитална работилница" с ученици от пети клас по Дейност 6 за:

Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

 Сайт на проекта https://oud.mon.bg/

Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

 

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.005-0004

„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН) в партньорство с Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).

 

Дейност 1- „Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи“

е сформирана смесена група 5 – 6 годишни деца – „ДЪГА“

Сайт на проекта https://apspo.mon.bg/

Проект "Подкрепа за успех"

"Подкрепа за успех"

Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проект BeEcos

Възпитаване на млади еколози

Проект „Възпитаване на млади еколози" /BEECOS/ е стратегическо партньорство с екологична насоченост между пет училища от европейски държави. Проектът е одобрен и финансиран от Европейската комисия на Европейския съюз с договор сключен с национална агенция Център за развитие на човешките ресурси, София. https://beecoserasmus.wordpress.com/

Read more: Проект BeEcos

Проект "Научи се да даряваш"

През учебната 2017-2018 година IXа клас работи по програмата "Научи се да даряваш", организирана от Българския дарителски форум с подкрепата на МОН.

В края на календарната година, в рамките на четири учебни часа  учениците работиха по темата "Какво е филантропия?".

Те участваха в многобройни разнообразни дейности:  запознаване с живота и делото на световно известни филантропи, работа в малки групи, провеждане на анкети, писане и представяне на есета и др.

Като краен резултат по темата  беше създадена една презентация за "бащата на филантропията" Андрю Карнеги, която искаме да споделим тук

Ръководител на проекта e г-жа Виолета Тачева

Проект "Твоя час"

 

 

За учебната 2016/2017 година

 

Във връзка с проучване нуждите и желанията на учениците за работа в дейности по проекта "Твоят час", в СУ "Петко Рачев Славейков" бе проведена анкета с учениците от І до ХІІ клас. Обобщените резултати ни ориентираха и дадоха основание за формиране на 11 групи по интереси и 4 групи за преодоляване на обучителни затруднения в областите български език и литература и математика.

 

Анкетна карта  Към официалната страница на проекта Линк

 

 


 

За учебната 2017/2018 година

Във връзка с проучване нуждите и желанията на учениците за работа в дейности по проекта "Твоят час", в СУ "Петко Рачев Славейков" бе проведена анкета с учениците от І до ХІІ клас. Обобщените резултати ни ориентираха и дадоха основание за формиране на 11 групи по интереси и 4 групи за преодоляване на обучителни затруднения в областите български език и литература и математика.

Анкетна карта  Към официалната страница на проекта Линк

Subcategories