Десети клас

X а Класен ръководител: Виолета Тачева

X б клас Класен ръководител: Миглена Досева

 Оценяване на дигиталните компетентности в периода от 10 до 14 юни 2019 година по график