• 1 Добре е да знаете..
  Kрай на първи срок на 05.02.2019 г.
 • 2 Какво предстои....
  Предстоящо пробно ДЗИ и НВО за учениците от XII и VII клас.
 • 3 Започва втора фаза на проект........
  Уведомяваме Ви, че от 15.01.2019 г. стартира Дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“
 • 4 Занимания по интереси...
  Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
 • 5 Електронно четими учебници.....
  Списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително http://mon.bg/bg/100428
baner

Матури 2018-2019

График на дейността на училищна зрелостна комисия/ сесия май-юни

Дейност

Срок

1.

Въвеждане и изпращане на предложения за оценители, за квестори, консултанти, и на информация за сградите, залите и броя на местата в залите до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ

 

до 16.02.2018 г.

2.

Представяне декларациите по реда на чл. 4 от Наредба № 3/17.05.2004 г. в РУО Габрово

до 23.02.2018 г.

3.

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити и регистриране в софтуерния продукт. Контролно сверяване на данните.

 05.03.2018 г.-16.03.2018 г.

 

4.

Обобщаване на информацията от заявленията и изпращане на справка от училището до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ

до 19.03.2018 г.

5.

Допускане до държавни зрелостни изпити

до 18.05.2018 г.

6.

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали.

до 18.05.2018 г.

7.

Издаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ

до 18.05.2018 г.

 

8.

Обобщаване на информацията за допуснатите до ДЗИ зрелостници и изпращане на справка от училището до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ

до 18.05.2018 г.

9.

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити

до 13.06.2018 г.

10.

Връчване на дипломи за завършено средно образование и удостоверения за завършен гимназиален етап

 22.06.2018 г.

 

СУ Трявна
Към служебна поща
Ново
Copyright © 2019. СУ Трявна Всички права запазени.


Facebook twitter flicker skype youtube digg